Missie

Stichting HO 2 Hengelo
Samen socialer en groener wonen
in de binnenstad van Hengelo O
MISSIE
De Stichting HO 2 Hengelo ontwikkelt een plan om in 2022 een woonvorm in/bij de
binnenstad van Hengelo te realiseren met een zestal pijlers: modern noaberschap, energie-
neutraal, verantwoord watermanagement, vergroening van de leefomgeving, vernieuwende
modulaire houtbouw en eerlijke financiering om zo een substantiële bijdrage te leveren aan
een socialere samenleving, een rijker (leef-)klimaat, een beter (leef-) milieu, stimulering van
de circulaire economie en vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.
In eerste instantie worden de mogelijkheden, de haalbaarheid én de betaalbaarheid van elke
pijler afzonderlijk en integraal onderzocht. De onderzoeksresultaten, de bevindingen en de
uiteindelijke keuzes leiden tot een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak en een
Conceptplan dat bij diverse partijen – besturen, burgers en bedrijven – wordt uitgezet ter
goedkeuring en/of concrete uitwerking.
Het bestuur van de Stichting HO 2 Hengelo – eventueel aangevuld met een externe
procesregisseur en externe deskundigen- heeft een voortrekkersrol en vormt de Groene
Draad in het ontwikkelproces. Het bestuur integreert innovatieve ontwikkelingen en koppelt
deze terug naar de achterban. Zij vertegenwoordigt in eerste instantie de wensen en de
ideeën van de “Vrienden van de Stichting HO 2 Hengelo”, waarvan iedereen lid kan worden.
Als potentiële huurders/kopers betalen “Vrienden” een maandelijkse bijdrage. Het moment
van eerste betaling geldt bij de latere toewijzing van de woningen als vertrekpunt. Ook
donateurs kunnen “Vriend” worden van de Stichting HO 2 Hengelo zonder daarbij potentiële
koper/huurder te zijn. Elk kwartaal koppelt het bestuur de stand van zaken terug naar de
“Vrienden” en wordt om feedback gevraagd.
In een later stadium – bijv. bij verkrijgen van bouwvergunning – ontstaat er een combinatie
van een stichting voor de huurders en een vereniging van eigenaren voor de kopers of
wellicht een zelfbouw wooncoöperatie zoals De Warren op IJburg.
DOELEN

 1. Modern noaberschap 
  De Stichting HO 2 Hengelo wil in 2022 een woonvorm realiseren waarbij de bewoners sociaal
  inclusief wonen én maatschappelijk actief kunnen zijn, door werkplaatsen, ateliers en
  centrale voorzieningen. Wij streven naar een vrijwillige vorm van noaberschap uit
  betrokkenheid met elkaar waarbij we als woongroep een doorsnee van de samenleving
  willen zijn. De gezamenlijke faciliteiten dienen er voor om die sociale contacten en
  betrokkenheid met elkaar levendig en dynamisch te houden. Daarbij realiseren we ons
  terdege dat er duidelijke grenzen zijn tussen noaberschap, mantelzorg en professionele zorg.
 2. Energie-neutraal wonen
  We gaan energie-neutraal wonen en zo mogelijk energie leveren door slimme combinaties
  van aqua-thermie, rio-thermie, zonne-energie, windenergie en groene waterstof. In de
  conceptfase bepalen we welke energiesystemen leiden er toe dat het wooncomplex
  energieneutraal en CO 2 -vrij is en zelfs energieleverancier wordt voor derden
 3. Watermanagement 
  We gaan de mogelijkheden van verantwoord en toekomstgericht watermanagement zo
  optimaal mogelijk benutten door intensief gebruik te maken van hemelwater,
  oppervlaktewater en grondwater en zo zuinig mogelijk met drinkwater. Waar mogelijk gaan
  we licht vuil water (grijs water) hergebruiken en zwaar vuil water (zwart water) zuiveren. We

willen verschillende waterbuffers realiseren, zoals waterbergingen/-kelders en wellicht ook
een zwembad die tevens dienen als warmte-opslag voor de winter en koude-opslag voor de
zomer.

 1. Vergroening
  We willen ecologie en biodiversiteit in de binnenstad stimuleren, materialen gebruiken
  waarin CO 2 is opslagen, de stikstofuitstoot nivelleren én hittestress verminderen door
  horizontale daktuinen en verticale gevelbossen. De Bosco Verticale van Stefano Boeri in
  Milaan, Treviso, Eindhoven en Utrecht zijn daarbij inspirerende voorbeelden. Hengelo heeft
  géén stadsparken, hooguit één plantsoen. Wij willen minimaal een tweede plantsoen
  toevoegen aan het centrum en het stadsbeeld verrijken door vergroening. In de
  gezamenlijke tuin is ruimte om biologische groente en fruit te telen (o.a. een tiny-food-
  forest) maar ook om er te recreëren. Daarbij willen we het eigen groente-, fruit- en tuinafval
  composteren en gebruiken als voedingsstoffen voor het omringende groen.
 2. Circulair en modulair bouwen in hout
  We gaan circulair bouwen: slim gebruik maken van grondstoffen, producten en goederen
  waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden als in een gesloten kringloop. 
  Daarom gaan we modulair bouwen in hout, o.a. met CLT (cross-laminated-timber) en andere
  vormen van (verlijmd) duurzaam hout, bij voorkeur uit de eigen regio. De woonmodules zijn
  onderling schakelbaar waardoor er vier verschillende groottes mogelijk zijn: Uno, Duo Trio
  en Quattro (van 50 tot 200 m2).
  In feite willen we gaan bouwen met préfab houten modules rondom meerdere centrale lift-
  en lichtschachten. Het moeten levensloopbestendige woningen worden die flexibel in te
  delen zijn, eenvoudig aanpasbaar zijn aan nieuwe ontwikkelingen en waarin domotica een
  belangrijke rol speelt.
 3. Eerlijke financiering
  We streven naar een alternatieve financiering in coöperatieve-vorm waardoor wonen in de
  binnenstad – zowel voor huurders als kopers – haalbaar en betaalbaar is. We willen als
  woongroep immers een doorsnee van de samenleving zijn. Daarbij zoeken we ook
  samenwerking met een woningcorporatie. We willen de traditionele commerciële banken
  buiten schot laten. Verder regelen we de financiering op langere termijn qua onderhoud en
  vernieuwing in een combinatie van Stichting en VvE of eigen wooncoöperatie.
  BESTUUR (de Groene Draad)
  Het bestuur van de Stichting HO 2 Hengelo bestaat uit:
  Phyllis Wester Secretaris
  Jan Willem Heuten Penningmeester
  Jos Blokhuis Voorzitter
  Het bestuur zorgt voor:
  a. Externe contacten
  Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid van de zes pijlers en het verdere
  ontwikkelproces. intensiveert het bestuur de communicatie met instanties (besturen,
  bedrijven én beïnvloeders): informeren en lobbyen waar dat nuttig of noodzakelijk is!
  b. Interne samenhang
  Het bestuur informeert de “Vrienden” actief en regelmatig, vraagt om feedback van de
  vrienden en zorgt voor onderlinge contacten/verbindingen tussen de vrienden in relatie met
  de missie en de doelen van de Stichting HO 2 Hengelo.
  c. Ontwikkeling van programma’s en plannen
  Het bestuur werkt actief en transparant aan het Programma van Eisen, Plan van Aanpak en
  het Conceptplan i.s.m. externe deskundigen en evt. een in-/externe procesregisseur.